"অফ স প শ দ র " এর এর অনুবাদ থাই ভাষা থেকে:


আপনি কি বোঝাতে চেয়েছেন : অফল স প শ দ র ?

  অভিধান বাংলা-থাই

Ads

  উদাহরণ (বাহ্যিক উত্স, পর্যালোচনা করা)

ক উ ত ব ন ব ত ছ ড়
ไม ม ผ ใดจะแตะต องอ ลก รอาน นอกจากบรรดาผ บร ส ทธ เท าน น
ঘড় ঘন ট ম গত , আ চন ব খন ড ত হয় ছ
ว นก ยามะฮ ได ใกล เข ามาแล ว และดวงจ นทร ได แยกออก
আম ত এক ব ষ গ ণ তথ ক ল ব তন ত ন ক ছ ল ম
เราได เล อกพวกเขาโดยเฉพาะเพ อเต อนให รำล กถ งปรโลก
চন জ য ত হ ন হয় য ব
และเม อดวงจ นทร ถ กบดบ งอย ในความม ด
ত ন ক ন ত ন থল কন য ন ত ন ছন ছ ন ?
อ ลลอฮ ทรงเล อกบ ตรหญ งแทนบ ตรชายกระน นหร อ ?
ব ত , ত ব যত ত অন য ক উ এক ব ন
ไม ม ผ ใดจะแตะต องอ ลก รอาน นอกจากบรรดาผ บร ส ทธ เท าน น
য ও চন বমত চল
ดวงอาท ตย และดวงจ นทร โคจรตามว ถ ท แน นอน
ক য় মত আন ন , চন ণ হয় ছ
ว นก ยามะฮ ได ใกล เข ามาแล ว และดวงจ นทร ได แยกออก
য ও চন ব মত চল ছ
ดวงอาท ตย และดวงจ นทร โคจรตามว ถ ท แน นอน
চন হব অন ধক চ ছন ন ,
และเม อดวงจ นทร ถ กบดบ งอย ในความม ด
ইত ব চ ছন ল ছ ল
แท จร งพวกเขาแต กาลก อนน นเป นพวกเจ าสำราญ
আল ল হ ক ন মন ব ষয় ছন ন ন তব ক ত জ ল ম হয় থ কল কথ আল আল ল হ বণক , ব জ ঞ
อ ลลอฮ ไม ทรงชอบการใช เส ยงด งในถ อยคำท เลวร าย นอกจากผ ท ถ กข มเหง และอ ลลอฮ น นเป นผ ทรงได ย น ทรงรอบร เลย
เร ม
ক থ য়?
ชอว อย ไหน?
ক থ য়?
ชอว อย ท ไหน?
হ য ক ?
เล อยต ดโลหะ
ণ ক , ত ন ত ত ম আহ ব ন কল ন
เม อเขาว งวอนต อพระเจ าของเขา ด วยการว งวอนอย างค อย ๆ
গ ট অফ!
(ALL LAUGHING)
ত ম আল ল হ অ গ ক বল ম ল য ব ন ময় ক ন ন হ য আল ল হ ক ছ য় ছ ত ত ম জন য ষ ঠ , য ত ম জ নত !
และพวกเจ าอย าแลกเปล ยนข อตกลงของอ ลลอฮ ก บราคาเพ ยงเล กน อย แท จร ง ณ ท อ ลลอฮ ย อมด กว าสำหร บพวกเจ า หากพวกเจ าร
ষ ঠ ত ই য় মন ব ষয় ধ ক আম ভ ল জ ন য ত
เจ าจงปราบความช ว ด วยส งท ด ย ง เราร ด ย งในส งท พวกเขากล าวหา
বয় ত ন ম য ব নয় নম হয় ,
บรรดาผ ท พวกเขาเป นผ นอบน อมถ อมตนในเวลาละหมาดของพวกเขา
ক ন জ ন ও ম নব ব ত
ซ งไม ม มน ษย และไม ม ญ น แตะต องพวกนางมาก อนเลย
এব ইম ঈল , ই ও য লক ফল কথ ণ ক ন , ত ত য ক ই ছ ল ন
และจงรำล กถ งเร องราวของอ สมาอ ลและอ ดร ส และซ ลก ฟล แต ละคนอย ในหม ผ อดทนข นต
যখন আম ম ন ষ ত ক ণ ব ষণ ক ড় য় ও অহ ক খ য় , আ যখন মন ত ক হত হয় য য়
และเม อเราให ความโปรดปรานแก มน ษย เขาเห นห างและปล กต วออกไปข าง ๆ และเม อความช วประสบแก เขาเขาก เบ อหน ายหมดอาล ย
ম . ক থ য়?
แล วค ณชอลอย ไหน?
হ য ক
น นค อเป าหมายของเรา เล อยร ดจ
হ য ক থ ক
จากเล อย
ক য ট ন ড ক
ร อยเอก เด คการ ด ชอว
মধ য য় ছ ল জ নম আয়তল চন , এ আগ ক ন ম ন ষ ত ন , আ জ নও নয়
ในสวนสวรรค เหล าน นม หญ งสาวพรหมจาร ผ ลดสายตาลง ( เฉพาะสาม ของนางเท าน นป ซ งไม ม มน ษย และไม ม ญ นแตะต องพวกนางมาก อนเลย
যখন চ ছলত ত ক তখন হ ড় ক ট ,
และเม อค ณความด ประสบแก เขา ก หวงแหน
কত যক ষ ত ম য থ ন
และเร อกสวนไร นา และอาคารระโหฐานอ นม เก ยรต
তব ত বতন ত , য ন ম য আ য় ক
นอกจากบรรดาผ กระทำละหมาด
ন ম য বত ন ষ ঠ ব ন ,
บรรดาผ ท ดำรงม นอย ในการทำละหมาดของพวกเขาเป นประจำ
অফ য চ ছ ন হ...
โทษท ผมจะเง ยบ ไม ...
ফ উন ট ন অফ ইয় থ.
น ำพ แห งความเยาว ว ย
ফ উন ট ন অফ ইয় থ?
น ำพ อมฤตน ะ
এট ত ম ন ত ম চ ষ ট ব ক ত ল ভ ক
แท จร งน ค อ การตอบแทนแก พวกเจ า และการบากบ นของพวกเจ าน นเป นท ยอมร บด วยความย นด
ত য কক ম ত য ন কত হব আম ত ম ক মন ও ভ ল ক ষ ক থ ক এব আম ই ক ছ ত ম ত য ব ত ত হব
ท กช ว ตย อมล มรสความตาย และเราจะทดสอบพวกเจ าด วยความช วและความด และพวกเจ าจะต องกล บไปหาเราอย างแน นอน
ত ম ব য় লকক ড ক , ক ক ত ম নত ক এব ন ত ন ম অত ক মক ছন ন ন
พวกเจ าจงว งวอนต อพระเตจ าของพวกเจ าในสภาพถ อมตนและปกป ด แท จร งพระองค ไม ทรงชอบบรรดาผ ท ละเม ด
ইয় ম বলল ক আম হব , যখন ক ন ম নব আম ক ন এব আম ব যভ চ ণ ও কখনও ছ ল ম ন ?
นางกล าวว า ฉ นจะม ล กได อย างไร ท ง ๆ ท ไม ม ชายใดมาแตะต องฉ นเลย และฉ นก ม ได เป นหญ งช ว
ত ম ত মন হয় ম য় য় ছ
หร อเป นโสเภณ
ন ত ম খমন ডল ব চ ছন জ বত খত ব ন
เจ าจะร ได ถ งการม ความสดช นแห งความส ขสำราญท ปรากฏอย บนใบหน าของพวกเขา
যখন ত ক অন ষ ট , তখন হ হ ত
เม อความท กข ยากประสบแก เขา ก ต โพยต พายกล ดกล ม
আগ ক ন ম ন ষ ত ন , আ জ নও নয়
ซ งไม ม มน ษย และไม ม ญ น แตะต องพวกนางมาก อนเลย
যখন খ অব থ ত ক তখন অত ব ব যথ ত ,
เม อความท กข ยากประสบแก เขา ก ต โพยต พายกล ดกล ม