"ব যঙ গ ত মক উক ন" এর এর অনুবাদ থাই ভাষা থেকে:


আপনি কি বোঝাতে চেয়েছেন : গ ত কম উকা ?

Ads

  উদাহরণ (বাহ্যিক উত্স, পর্যালোচনা করা)

র ক ক স থ চ ড় কর ছ ? হল আম ও এক স থ চ ড় কর ছ
หร อว าพวกเขาได ตกลงวางแผนในเร องใด ด งน นแน นอนเราก ได ตกลงวางแผนเช นก น ( ท จะทำลายแผนของพวกเขา )
ষ র উক
น ม ใช อ นใดนอกจากเป นคำพ ดของป ถ ชน
এট শয় উক
และอ ลก รอานน ม ใช คำกล าวของช ยฏอนท ถ กสาปแช ง
ประเภท
হ ল য পরক ল এর ই ক ষ রস
โดยแน นอน แท จร งพวกเขาในปรโลกจะเป นผ ขาดท น
য র আক র হল প র শ ধ রহণ কর
และบรรดาผ ท เม อม ความย ต ธรรมเก ดข นแก พวกเขา พวกเขาก แก แค นตอบแทน
আপ ক প য় ছ , অ পর অভ ম ক কর ছ
และทรงพบเจ าเป นผ ข ดสน แล วให ม งค ง ( แก ) เจ าดอกหร อ ?
শ ধ ফ ট জল ও হ মশ ল প ,
นอกจากน ำเด อด และน ำเล อดน ำหนองเท าน น
র স খ ফল ম ল আ
พวกเขาจะเร ยกเอาผลไม ท กชน ดท อย ในสวนสวรรค น นอย างปลอดภ ย
, র মউক কর য ,
พ งทราบเถ ด แท จร งพวกเขาน นเน องจากการกล าวเท จของพวกเขาพวกเขาจ งกล าวว า
য র অ স প ষণ কর র আ ম ভ ম ও দলপ ক য় ম রয় ছ
แต ว าบรรดาผ ปฏ เสธศร ทธาอย ในการหย งผยองและการแตกแยก
য জ প ড় চ য়
นอกจากผ ท จะเข าไปอย ในไฟอ นล กโชต ช วง
আর মর র স কর ফ ল উ র ধ ক র স প র প র ল ধ করণ
และพวกเจ าก นมรดกก นอย างหมดเกล ยง
য ম আম য ল কর ছ য র ভক দ র উপর
เช นเด ยวก บท เราได ให แก พวกแบ งการศร ทธา
ফল সক ল পর য হয় ল ছ চ ছ ণসম
คร นในตอนเช า ม นก กลายเป นเช นถ กต ดอย างราบเร ยบ
আমর অশ যই ম দ র ক ছ অ রণ কর ছ এক থ য রয় ছ ম দ র মহ মর ক ?
เราขอสาบานว า แท จร งเราได ให ค มภ ร อ ลก รอานมาย งพวกเจ า ในน นม ข อเต อนสต แก พวกเจ า พวกเจ าไม ใช สต ป ญญาค ดบ างดอกหร อ
যক ই প র শ কর ,
ไม ม ผ ใดจะเข าไปในเผาไหม ในม น นอกจากคนเลวทรามท ส ด
প র শ কর
ไม ม ผ ใดจะเข าไปในเผาไหม ในม น นอกจากคนเลวทรามท ส ด
স ল য়ম র স ম র স ক সম কর হল জ ষ ও পক ষ ক লক , অ পর দ রক য হ ভক কর হল
และไพร พลของเขาท เป นญ นมน ษย และนก ได ถ กให มาช นน มต อหน าส ล ยมาน และพวกเขาถ กจ ดให เป นระเบ ยบ
এট হল আল ল হ প রদ মহ আর আল ল হ যথ ষ ট পর জ ঞ
ความกร ณาด งกล าวน นมาจากอ ลลอฮ และพอเพ ยงแล วท อ ลลอฮ เป นผ ทรงรอบร
ম র প র য য় চ র র দ পর য অভ সম প
และแท จร ง การสาบแช งจงประสบแก เจ า จนกระท งว นแห งการตอบแทน
স ইদ প থ দ র ণ হয় য দ র থ ক স রস যস , এই হচ ছ মহ সম শ আম দ র জ য সহজ য প র
ว นท แผ นด นจะแยกออกจากพวกเขา ( และพวกเขาจะ ) ออกมาอย างร บเร ง น นค อการช มน มท ง ายดายแก เรา
আস ঘট সম ,
เวลาท ใกล เข ามา ( ว นก ยามะฮ ) ได ใกล เข ามาแล ว
রহণ কর , সম ম , সম ভ র
จงล มรสการลงโทษซ แท จร งเจ า ( เคยพ ดว า ) เป นผ ม อำนาจ ผ ม เก ยรต
আমর স খ ম সল মদ র একট পর আর ক উক প ই
และเราไม พบผ ใดในเม องน น นอกจากบ านหล งหน งของปวงผ นอบน อม
প র ও পশ চ ম র অধ কর উপ স য ই অ , ক ই রহণ কর কর ম ধ য়কর প
พระเจ าแห งท ศตะว นออกและท ศตะว นตก ไม ม พระเจ าอ นใดนอกจากพระองค ด งน นจงย ดพระองค ให เป นผ ค มครองเถ ด
আল ল হ সর ক ছ র স রষ ট এ ক ছ র দ য় রহণ কর
อ ลลอฮ ค อผ ทรงสร างท กส ง และพระองค เป นผ ทรงด แลและค มครองท กส ง
র স রহণ কর , আমর ম দ র ড় য় দ শ স
ด งน น พวกเจ าจงล มรส ( การลงโทษ ) เถ ด เราจะไม เพ มอ นใดแก พวกเจ านอกจากการทรมานเท าน น
দ র ক ষ য র এর পর কর ও শ ধর য় , ক আল ল হ দ হ পর র ণক র , অফ র ফলদ
นอกจากบรรดาผ ล แก โทษหล กจากน น และพวกเขาปร บปร งต วเองให ด ข น แท จร งอ ลลอฮ น นเป นผ ทรงอภ ยผ ทรงเมตตาเสมอ
আর যখ প র থ য স ক প রশ কর হ
และเม อทารกหญ งท ถ กฝ งท งเป นถ กถาม
পর ক ম থ য প র করল অ র অশ যই র ফ র হয় আস
ด งน น พวกเขาจะถ กนำมาลงโทษอย างแน นอน
অথ র ক ক য প র স দ ধ কর ফ ল ছ ? ক আমর ই স দ ধ ক র
หร อว าพวกเขาได ตกลงวางแผนในเร องใด ด งน นแน นอนเราก ได ตกลงวางแผนเช นก น ( ท จะทำลายแผนของพวกเขา )
ল স , স স জদ ক র দ র অ র ভ ক অস ক র করল
เว นแต อ บล ส ม นปฏ เสธท จะอย ร วมก บบรรดาผ ส ญ ด
দ র চক র যর থ য় পর য কর ?
พระองค ม ได ทรงทำให แผนการณ ของพวกเขาส ญส นดอกหร อ ?
পট স য় ম ম য স য় ম. স লট ফ ট ক এস ড.
โปแทสเซ ยมก บแมคน เซ ยม
এট আম দ র রপ ?
น กล องเก บช ดใหม เราหรอเน ย?
পর ক আচ ছ কর য় য আচ ছ কর র
ฉะน น ส งท ครอบคล มม นก ( ค อการลงโทษ ) ได ครอบคล มม น
পর শ র , অস দ রস ,
ใบหน าท ทำงานหน ก ระกำใจ
আর ল খ থ র ,
ขอสาบานต อค มภ ร ท ถ กจาร กไว
দ হ ম ষ র ক স ষ ট কর হয় ছ যস সমস কর ,
แท จร งมน ษย น นถ กบ งเก ดมาเป นคนหว นไหว
ও ক স ই ণ র প র মর চ ছ চ ছ ল য ভ ,
และด วยเร องน ( อ ลก รอาน ) กระน นหร อท พวกเจ าปฏ เสธเย ยหย น ?
দ ক র ল ক র ,
ยกเว นบรรดาผ อย เบ องขวา
, স এ স হচ ছ ক রআথ স স পষ ট থ র ণ সম হ ,
ฏอ ซ น เหล าน ค อโองการท งหลายของอ รก รอาน และค มภ ร อ นช ดแจ ง
মর আল ল হ ক র এ কর শ চয় আম ম দ র য প র এক য রণ দ য়ক দ র আয র ভয় করছ
ค อพวกท านอย าเคารพอ บาดะฮ ผ ใดนอกจากอ ลลอฮ แท จร งฉ นกล วแทนพวกท านถ งการลงโทษในว นอ นเจ บปวด
হ দয় স দ রস ,
ในว นน นดวงจ ตท งหลายจะตระหนก