"প রথম স তর র সহ য ত " এর এর অনুবাদ বুলগেরিয় ভাষায়:


আপনি কি বোঝাতে চেয়েছেন : রথ স তর র সহ য ত ?

  অভিধান বাংলা-বুলগেরীয়

সহ - অনুবাদ : সহ - অনুবাদ : সহ - অনুবাদ : সহ - অনুবাদ : সহ - অনুবাদ : সহ - অনুবাদ : সহ - অনুবাদ :

Ads

  উদাহরণ (বাহ্যিক উত্স, পর্যালোচনা করা)

অন এক দ য় আম থল ভ ষ ক ছ ল ম
И създадохме след тях друго поколение .
এক থ ক অন হণ ক
ще преминавате от състояние в състояние .
আল ল হ , ম দয় ষ ট জগ ব ব
Хвала на Аллах Господа на световете ,
আম এক ব শ ষ গ ণ ক ল ণ দ ব দ ন ক ছ ল ম
И ги пречистихме , за да си спомнят винаги Дома на отвъдното .
চ ষ ট জন ,
поради своето старание доволни ,
, ন ম আদ য় ক
освен отслужващите молитвата ,
ক ষ থ ন
и ниви , и прекрасни места ,
ন ই থম আদ দ য়ক ধ ব ছ ন ,
и Той погуби древните адити ,
অবশ হয়
че именно те ще са подкрепените
ম দ ওয় দ অবশ
че е истина това , което ви е обещано !
এব আ লনক ন দ ণ ক ন এব জদ ক অন ভ ক হয়
Но прославяй с възхвала своя Господ и бъди от покланящите се в суджуд !
ক ন শ ষট আল ল হ , আ থমট ও
На Аллах принадлежи и отвъдното , и настоящето .
ভ ম হ ঘ ষণ ক ,
и твоя Господ възвеличавай ,
এই ক ছ থ ক অএব ন দ হ য়ণদ অন ভ ক হয় ন
Истината е от твоя Господ и не бъди от съмняващите се !
ক ন ইবল জদ ক অন ভ ক ব ক হল ন
освен Иблис , който се възпротиви да е с покланящите се .
ভ গ ব শ কব ,
Ще гори в него само злият ,
ব শ কব ন ন ভ গ
Ще гори в него само злият ,
এব আল ল হ ই জন , ন মহ ক শমন ডল ভ ও থ ব ভ , ব শ বজগ
Прославата е за Аллах Господа на небесата и Господа на земята , Господа на световете .
আম একম ই ইব দ এব শ ধ ম থন ক
Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем .
আল ল হ থ অন এব অ জ ন ন ব
които наред с Аллах приемат друг бог . Ала ще узнаят .
আম দ জন য় ছ ন দ ষ ট থ ন
Ангелите казват Всеки от нас има свое определено място .
অন , ন ভ শণক অন ভ ক হন ,
в твоето сърце , за да бъдеш от предупредителите
,
на разгънат свитък ,
শ ন মন ,
О , душа успокоена ,
ধ ক ণ ক জন
Горко на ощетяващите ,
জন আল ল হ মহ ম ঘ ষ হ ক খন ব ক ল হও এব খন ছ ও
Прославяйте Аллах , когато замръквате и когато осъмвате !
আম খন ক ও জনব গক উদ ধ ছ ল ম , আম ক ধ ছ ল ম ছন ওয় দ অন ভ ক
И спасихме него и неговото семейство освен жена му . Отредихме тя да бъде от оставащите .
ইদ ন ম ন ষ ণ ক জন চ ষ ট চ ল য় ছ ল ,
тогава в Деня човек ще си припомни за какво се е старал ,
হ!
Включително и тя.
এট হ...
За втори път...
আম হ?
Включително мен?
Detonators হ.
Включително детонаторите.
ক , ক ,
и съпругата си , и брат си ,
আম , থ ক ওয় দ দলভ ক হব
освен неговата жена . Известено ни е , че тя ще бъде сред оставащите .
আম দ থম ছ ড় এব আম ও হব ন
освен първата ни смърт , и не ще бъдем наказани ?
খ ন জন য় ছ ক মন ক , থ য় ভ ব অব থ ন কব এইট ওয় দ হব
Там ще пребивават вечно и ще имат , каквото пожелаят . Това е обещание , измолено от твоя Господ .
আল ল হম , আম ক শ ব ভ ছ ল ম
Кълнем се в Аллах , наистина бяхме в явна заблуда ,
আল ল হ ন ম হলফ ক বল , ম দ ই অন ভ ক , অথচ ম দ অন ভ ক নয় , অবশ ম দ ভয় ক
И се кълнат в Аллах , че наистина са от вас , но те не са от вас , а са хора страхливи .
আম এ অভ শ ব চ দ ব থ য় হব
И над теб ще тегне Моето проклятие до Съдния ден .
ণ ক ! ক ছ এ ছ ল ন ব শ দ ধ চ ন য় ,
Как се яви пред своя Господ с чисто сърце .
ণ ক , ম দ আহ ব ন কল ন
Когато призова той своя Господ с таен зов ,
ন ই লক হ দ য় ণ ক ছ ন , এক অন জয় ষ ঠ আল ল হ থ ষ ট
Той е , Който изпрати Своя Пратеник с напътствието и с правата религия , за да я въздигне над всички религии . Достатъчен е Аллах за свидетел .
জন এদ দ জনক ন কল , ফল ধ ব অন ভ ক হ ল
И ги взеха за лъжци , и бяха от погубените .
ন দ হ ইব হ ম ছ ল ন এক দ য় , আল ল হ অন গ , একন ষ ঠ আ ন বহ খ দ ব দ দ অন ভ ক ছ ল ন ন ,
Наистина Ибрахим бе водител , покорен на Аллах , правоверен , и не бе от съдружаващите
ম দ একক উ জন ক ল ব শ ব অন নক , আ অহ ক
Вашият Бог е единственият Бог . А онези , които не вярват в отвъдния живот , сърцата им Го отричат и надменни са те .