"উদ ভ জ জ বক স" এর এর অনুবাদ সুইডিশ ভাষা থেকে:


  অভিধান বাংলা-সুইডিশ

বক - অনুবাদ :
কীওয়ার্ড : Bäver Fick Fortsätta Knäcker Säga Vill

Ads

  উদাহরণ (বাহ্যিক উত্স, পর্যালোচনা করা)

ঞ নগর ক রআন র শপথ ,
VID DENNA Koran , ur vilken visdomen flödar !
... . ম ...
Ursäkta.
এগ ল হচ ছ ঞ নগর গ রন থ র আয় তম হ ,
DETTA ÄR budskap ur den uppenbarade Skriften , ur vilken visdom ,
আল ফ , ল ম , র এগ ল ঞ নগর গ রন থ র আয় তম হ
Alif lam ra . DETTA ÄR budskap ur den uppenbarade Skriften , ur vilken visdomen flödar .
বলন ত আগ ন
En famn av het eld !
ম ঘপ ঞ ব তরণক র ব য় র শপথ এব
och därmed skiljer rätt från orätt
প র বল ত অগ ন !
En famn av het eld !
ব ল ন দ ওয় অগ ন ক ন ড
en grav av eld med rikligt bränsle ,
বক বক বন ধ কর আম বক বক করছ ন
Jag vill inte fortsätta säga det.
ত র ত র ক , ত র র ত ক ,
sin hustru , sin broder ,
চন দ র য ত হ ন হয় য ব
och månen mister sitt sken
ত র বলন ত আগ ন পত ত হব
på väg mot den heta eld där de skall brinna .
দ ন কতকগ ল ম খ হব উ বল ,
Den Dagen skall någras ansikten lysas upp av glädje
অন ক ম খ ইদ ন হব উ বল ,
Den Dagen kommer några ansikten att stråla av glädje ,
প রব শম ন হব বলন ত আগ ন
på väg mot den heta eld där de skall brinna .
দ ন অন ক ম খমন ডল উ বল হব
Den Dagen skall någras ansikten lysas upp av glädje
এর চরম ঞ ন আপন র প লনকর ত র ক ছ
Ingen annan än din Herre vet när den Yttersta stunden till sist skall komma .
অন ক ম খমন ডল দ ন হব উ বল ,
Den Dagen kommer några ansikten att stråla av glädje ,
ট এক উ বল নক ষত র
Det är den stjärna vars ljus lyser upp det djupaste mörker .
আম শ ঘ রই ত ক ফ লব ব ল ময় আগ ন
Honom skall Jag låta brinna i helvetets eld !
আর ক ত ম ক ব ঝ ব ব ল ময় আগ নট ক ?
Och vad kan låta dig förstå vad helvetets eld betyder
আর যখন য় কর আগ ন ব ল য় ত ল হব ,
och helvetets ugnar fyras under ,
আর বলন ত আগ ন প রব শ করব
där han brinner i helvetets eld .
একট অত য বল নক ষত র
Det är den stjärna vars ljus lyser upp det djupaste mörker .
ন , যদ ত মর নত ন শ চ ত ঞ ন !
Ack , om ni visste det nu med full visshet ... !
ত ন ই পর ক র ন ত ব য় ব ন দ দ র উপর ত ন ই ঞ নময় , র ব
Han utövar den oinskränkta makten över Sina tjänare , och Han är den Vise , Den som är underrättad om allt .
ওহ নগণ ! ত ম দ র ক ছ ন শ চয়ই ত ম দ র প র র ক ছ থ ক এ পষ ট প রম ণ , আর ত ম দ র ক ছ আমর প ঠ য় ছ এক উ বল য ত
MÄNNISKOR ! Ni har tagit emot bevis för sanningen från er Herre och Vi har gett er ett klart ljus som skall lysa er .
এট ই য আম ত ম র ক ছ বর ণন করছ ন র দ শব ণ ও ঞ নময় ম রক থ ক
DETTA SOM Vi framför till dig Muhammad är en del av Våra budskap och den visa Påminnelsen .
ফ টন ত প ন ত , অত পর ত দ রক আগ ন ব ল ন হব
och kastas i brännhett vatten för att sedan bli bränsle i helvetets ugnar .
এট আল ল হর প র বল ত অগ ন ,
Det är Guds eld ,
কতক ম ন ষ ঞ ন প রম ণ ও উ বল ক ত ব ছ ড় ই আল ল হ ম পর ক ব তর ক কর
Ock ändå finns det bland människorna den som vill tvista om Gud utan kunskap och utan ledning och utan uppenbarelsens klara ljus
হ য , বক বক বন ধ কর ঠ ক আছ
Vi behöver inte prata om det.
ক ন ত ত র ক ষ ত র য ক পণত কর ও ন বয় ম দ ধ ঞ ন কর ,
Men den som håller hårt om penningpåsen och som därför att han är rik tror sig vara fri från allt beroende
এমন ব আল ল হ ঞ নহ নদ র হ দয় ম হর ঙ ক ত কর দ ন
Så förseglar Gud hjärtana hos dem som inte vet och ingenting vill veta .
এব একট উ বল প রদ প ষ ট কর ছ
och där skapat en vitglödande lampa .
ব ন র মধ য থ ক অথব ম ন ষ র মধ য থ ক
viskar genom onda osynliga väsen och deras likar bland människorna .
ত ক ব যত ত য বলন ত আগ ন প ড়ত চ য়
utom den som redan har slagit in på vägen till helvetet .
আর প র তক ল র কথ যখন ত হয় আল ক বল
vid morgonrodnadens glöd !
আর ত র কর ছ একট অত য বল প রদ প ,
och där skapat en vitglödande lampa .
আর প র তক যখন ত উ বল হত থ ক ,
och morgonen , när den drar sitt första andetag .
ত আল ল হ র হ ত শন , প র বল ত রয় ছ
Det är Guds eld ,
তর ত র ত দ র অপর ধ ব ক র করব , ফল বলন ত আগ ন র ব ন দ দ র ন য ' দ র হ !
De kommer alltså till sist att erkänna sin synd , men de vars mål är den högt flammande Elden är då långt bortom all nåd och förlåtelse .
আল ল হর আয় ত ও ঞ নগর কথ , য ত ম দ র গ হ পঠ ত হয় ত মর গ ল মরণ করব ন শ চয় আল ল হ ক ষ নদর শ , র বব ষয় খবর র খ ন
Och bevara i minnet och återge för andra , vad som läses upp i ert hem av Guds budskap och Hans visdom . Gud är den Outgrundlige som genomskådar allt , är underrättad om allt .
ত র ক ছ ক অদ শ য র ঞ ন আছ য , দ খ ?
Har han kunskap om den verklighet som är dold för människorna , så att han kan se in i framtiden ?
আমর ন শ চয় ত ম ক ব য় দ য় ছ একট উ বল ব য় ,
VI HAR öppnat vägen för dig Muhammad till en klar seger .